Translate

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

NEWS
*** «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ» .. ON-LINE PRESENTATIONS & INTERACTIONS
{Below text in English}
[Ниже - текст на русском]
{Sigue el texto en Espanol también}


Οι «Διαδικτυακές παρουσιάσεις & διαδράσεις» είναι μια δράση που βασίζεται σε αναγνώσεις, παρουσιάσεις για ενήλικες στο διαδίκτυο σε 4 γλώσσες και τη ζωντανή εμψύχωση και διάδραση με παιδιά στα Ελληνικά.
Μέσο της δράσης είναι η ζωντανή αναμετάδοση που προσφέρουν κοινωνικά δίχτυα. Στόχος είναι η διαρκής εκπαίδευση του επαγγελματία και του ερασιτέχνη του θεάτρου και του ανήσυχου πνευματικά σύγχρονου ανθρώπου. Επιπλέον προτείνεται η με καλλιτεχνικά και παιδαγωγικά μέσα ανάπτυξη του παιδιού με μέσο την εξ’ αποστάσεως ζωντανή εμψύχωση.
Στόχος τελικός για τους ενήλικες θεατές: η έμπνευση παραστασιακού/εικαστικού ή λογοτεχνικού έργου που θα γεννηθεί σε διάδραση με τις παρουσιάσεις – αναγνώσεις που θα έχουν προηγηθεί.
Αναλυτικά η περιγραφή και το πρόγραμμα:
https://www.facebook.com/events/908363789600035/
"ONLINE PRESENTATIONS & INTERACTIONS"
"Online presentations & interactions" is an action based on readings, presentations for adults in internet in 4 languages and live animation and interaction with children in Greek.
The medium of the action is the live streaming that Facebook offers. The goal is the continuous information and enrichment of knowledge of the professional and amateur theater and spiritually interested modern πpeople. In addition, it is proposed a children-focused education program from a distance.
The final goal for the adult spectators is the inspiration of a performance / visual or literature work that will be born in interaction with the presentations - readings that will have been realized.

Detailed description and program: https://www.facebook.com/events/170594217599103/
"Онлайн презентации и взаимодействия"
«Онлайн-презентации и взаимодействия» - это акция, основанная на чтениях, презентациях для взрослых в Интернете на 4 языках и живой анимации и общении с детьми на греческом языке.
Средство действия - прямая трансляция, которую предлагает Facebook. Цель - непрерывное обучение профессионального и любительского театра и современного духовного человека. Кроме того, рекомендуется, чтобы ребенок развивался посредством художественных и педагогических средств посредством живой анимации на расстоянии.
Конечная цель для взрослых зрителей: вдохновение перформанса / визуального или литературного произведения, которое родится во взаимодействии с презентациями - чтения, которые будут предшествовать.

Подробное описание и программа: https://www.facebook.com/events/510193436340442/
"“Presentaciones y interacciones en línea”
"“Presentaciones y interacciones en línea”" es una acción basada en lecturas, presentaciones para adultos en Internet en 4 idiomas y animación e interacción en vivo con niños en griego.
El medio de acción es la transmisión en vivo que ofrece Facebook. El objetivo es la formación continua del hombre del teatro profesional y aficionado y del hombre moderno espiritualmente interesado. Además, se recomienda que el niño se desarrolle a través de medios artísticos y pedagógicos a través de la animación en vivo desde distancia.
El objetivo final para los espectadores adultos: la inspiración de un proyecto performativo / visual o literario que nacerá en interacción con las presentaciones, lecturas que habrán precedido.

Descripción detallada y programa: https://www.facebook.com/events/234642834558692/

Αγαπητοί φίλοι,
Ζούμε πρωτόγνωρες στιγμές. Πέρα από τις πηγές του πρωτόφαντου που ο καθένας αναγνωρίζει ή υποθέτει ότι υπάρχουν, καλούμαστε να βρούμε δυνάμεις που ξεπερνάνε τους κοινωνικούς και ατομικούς αυτοματισμούς μας. Καλούμαστε να αναστοχαστούμε και να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις επιβίωσης που λαμβάνουν υπόψιν τους το υλικό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι: της δημιουργίας και της συνάντησης.
Η παράσταση-δρώμενο «Έρως αγάπη» αποσύρθηκε για να επανέλθει. Μπολιασμένη και φωτισμένη από τη δοκιμασία που καλούμαστε όλοι να περάσουμε.
Φωτογραφία από την παράσταση: Παύλος Καβαδίας
Dear friends,
We live in unprecedented times. Beyond the sources of the unprecedented that everyone recognizes or assumes that they exist exist, we are called upon to find forces that transcend our social and individual automation. We are called upon to reflect on and make specific survival decisions that take into account the material we are made of: creation and encounter.
The performative ritual "Eros Love" is temporarily going to the shadow in order to come back. Gutted and illuminated by the ordeal we are all called to pass.
Photo from the play: Pavlos Kavadias*** Το Διεθνές κέντρο θεάτρου Άτροπος (Μετρό Μεταξουργείο) διαθέτει προς ενοικίαση σε χαμηλό κόστος την κεντρική του αίθουσα και τους βοηθητικούς του χώρους για σεμινάρια, εκδηλώσεις, πρόβες και παραστάσεις. Επικοινωνία: 6947132894 + 6980940720
Atropos International theater center situated in the center of Athens (Metro Metaxourghio), rents at low cost its main as well its auxiliary spaces for workshops, rehearsals, performances and various events. Contact: atropostheatre@gmail.comHERE is an effort to gather in one same platform news, ideas, projects, simple thoughts that come from theatre people with often different points of reference and approaches but sharing the principle that theatre is the fruit of the emergency to reestablish reality.If you feel concerned, feel free to join!